ÁO CARDIGAN EMMA

Nguyên liệu

  1. Kim móc 3mm
  2. Kim khâu len
  3. Len YarnArt Jeans hoặc Alize Cotton Gold
  4. Cúc gỗ

Size 1-2 tuổi

Download PDF ÁO CARDIGAN EMMA (1-2 TUỔI)

Kí hiệu (theo chart Tiếng Anh)

ch (Chain Stitch): Mũi bính

dc (Double Crochet): Mũi kép đơn

Lưu ý:

Tất cả các mũi DC (kép đơn) đều chỉ móc vào chân sau , ngoại trừ (3DC-3 mũi kép đơn vào 1 mũi) và (5DC-5 mũi kép đơn vào 1 mũi) là móc vào cả chân trước và chân sau.

20496339_10214004698057721_1572416134_n

 

20561775_10214004697777714_1541687462_n

Bắt đầu móc từ cổ xuống đến thân

Dòng 1: 72ch (móc 72 mũi bính). 1dc (1 mũi kép đơn) ở mũi bính thứ 4, (3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 4 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến khi còn 3 mũi, kết thúc bằng 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 2 mũi cuối. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 2: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 2 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 2 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 2 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 3: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 2 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 3 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 3 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 3 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 4: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 2 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 3 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 3 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 3 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 5: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 3 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 4 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 4 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 4 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 6: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 3 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 4 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 5 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 4 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 7: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 4 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 5 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 5 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 5 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 8: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 4 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 5 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 5 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 5 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 9: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 5 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 6 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 6 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 6 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 10: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 5 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 6 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 6 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 6 mũi tiếp theo)*12 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Bắt đầu đến đoạn phân chia 2 ống tay

Dòng 11: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 6 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 7 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 7 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 7 mũi tiếp theo); bỏ qua 53 dc (3 họa tiết) để làm ống tay; lặp lại ( ) 4 lần để làm lưng áo; bỏ qua 53 dc (3 họa tiết) để làm ống tay thứ 2; lặp lại ( ) 2 lần. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 12: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 6 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 7 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 7 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 7 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 13: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 7 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 8 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 8 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 8 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 14: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 7 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 8 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 8 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 8 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 15: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 8 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 9 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 9 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 9 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 16: Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 8 mũi tiếp theo, 5dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 9 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 9 mũi tiếp theo, 5dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 9 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 17-19:  Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 9 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 10 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 10 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 10 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. 3ch (3 mũi bính), quay ngược lại.

Dòng 20:  Bỏ qua 2 mũi; 1dc vào 9 mũi tiếp theo, 3dc vào mũi tiếp theo, 1dc vào 10 mũi tiếp theo, (bỏ qua 2 mũi, 1dc vào 10 mũi tiếp theo, 3dc vào 1 mũi tiếp theo, 1dc vào 10 mũi tiếp theo), lặp lại ( ) cho đến hết. Cắt len, kết thúc thân áo.

Khâu cúc áo vào thân, móc 5 mũi bính sau đó nối vào thân (để làm lỗ xỏ cúc áo vào).

KẾT THÚC

20504165_10214004697857716_860304780_n

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s