ÁO GẤU LIỀN QUẦN CHO BÉ

ÁO GẤU LIỀN QUẦN CHO BÉ

(FB: lenlenlenlenshop)

 Dịch từ bản Tiếng anh của SIMONE FRANCIS

Chart Tiếng Anh: PDF

 Nguyên liệu

  1. Kim móc 4mm
  2. Len Nako Natural Bebe – 100g/c, 225m

Màu da (A): 2c

Màu nâu (B): 1c

Màu trắng (C): 1c

  1. 1 séc kéo

 Kí hiệu

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

Lưu ý

Áo gấu liền quần này được móc từ ống quần đi lên, sau đó nối 2

ống lại đi lên phần thân. Phần thân sau được chia ra làm thân

trước và thân sau. Phần vai được nối lại bằng kim khâu len, phần

mũ được móc lên và nối với thân áo. Phần ống tay, tai và nơ được

gắn vào sau.

Size

S: 0-3 tháng

M: 3-6 tháng

L: 6-12 tháng

ỐNG CHÂN (X2)

Lấy len B (màu nâu), móc 28:32:36 bính, móc mũi X (mũi đơn) từ mũi thứ 2 kể từ kim móc, X cho đến hết, quay ngược lại – 27:31:35 mũi

Dòng 1: 1 bính (không tính là 1 mũi), X cho đến hết, quay ngược lại

Dòng 2: 1 bính, 5:6:7X, 1V (2 mũi đơn vào 1 chân), 15:17:19X, 1V, 5:6:7X, quay ngược lại – 29:33:37 mũi

Dòng 3: 1 bính, 5:6:7X, 1V, 1X, 1V, 13:15:17X, 1V, 1X, 1V, 5:6:7X, chuyển sang len A (màu da) – 33:37:41 mũi

Dòng 4: 1 bính, 4:4:6X, len B 8X, len A 9:13:13X, len B 8X, len A 4:4:6X, quay ngược lại

Dòng 5: 1 bính, 5:5:7X, len B 6X, len A 11:15:15X, len B 6X, len A 5:5:7X, quay ngược lại

Dòng 6: 1 bính, 6:6:8X, len B 4X, len A 13:17:17X, len B 4X, len A 6:6:8X, quay ngược lại

Dòng 7: 1 bính, 7:7:9X, len B 2X, len A 15:19:19X, len B 2X, len A 7:7:9X, quay ngược lại

Dòng 8: 1 bính, 33:37:41X, quay ngược lại

Dòng 9: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Tiếp tục chỉ dùng len A:

Dòng 10: 1 bính, 1V, 15:18:19X, 1V, 15:16:19X, 1V, quay ngược lại – 36:40:44 mũi

Dòng 11-19: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Dòng 20: (Mặt phải) 1 bính, 1V, 17:19:21X, 1V, 16:18:20X, 1V, quay ngược lại – 39:43:47 mũi

Dòng 21-23: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại.

Lặp lại 0:6:8 dòng cuối cùng, đánh dấu mũi cuối cùng của dòng cuối cùng.

Làm thêm 3 dòng: (1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại). Cắt len.

ỐNG CHÂN thứ 2 làm giống ống 1 nhưng không cắt len.

NỐI 2 ỐNG CHÂN

Quay ra mặt trái, móc mũi X qua 39:43:47 mũi của chân trái sau đó móc X qua 39:43:47 của chân phải, qua ngược lại – 78:86:94 mũi

THÂN ÁO

Dòng 1: Dùng len C, 1 bính, 5X, len A 32:36:40X, len B 4X, len A 32:36:40X, len C 5X, quay ngược lại

Dòng 2: len C, 1 bính, 7X, len A 29:33:37X, len B 6X, len A 29:33:37X, len C 7X, quay ngược lại

Dòng 3: len C, 1 bính, 8X, len A 28:32:36X, len B 6X, len A 28:32:36X, len C 8X, quay ngược lại

Dòng 4: len C 1 bính, 10X, len A 25:29:33X, len B 8X, len A 25:29:33X, len C 10X, quay ngược lại

Dòng 5: len C 1 bính, 11X, len A 24:28:32X, len B 8X, len A 24:28:32X, len C 11X, quay ngược lại

Dòng 6: len C, 1 bính, 11X, len A 25:29:33X, len B 6X, len A 25:29:33X, len C 11X, quay ngược lại

Dòng 7: len C, 1 bính 12X, len A 25:29:33X, len B 4X, len A 25:29:33X, len C 12X, quay ngược lại

Dòng 8: len C, 1 bính, 12X, len A 25:29:33X, len B 4X, len A 25:29:33X, len C 12X, quay ngược lại

Dòng 9: len C, 1 bính, 12X, len A 26:30:34X, len B 2X, len A 26:30:34X, len C 12X, quay ngược lại

Dòng 10 và 11: len C, 1 bính, 12X, len A 54:62:70X, len C 12X, quay ngược lại

Dòng 12: len C, 1 bính, 12X, len A 4X, 1^ (giảm mũi), 20:24:28X, 1^, 20:24:28X, 1^, 4X, len C 12X, quay ngược lại – 75:83:91 mũi

Dòng 13: len C, 1 bính, 11X, len A 53:61:69X, len C 11X, quay ngược lại

Dòng 14: len C, 1 bính, 10X, len A 55:63:71X, len C 10X, quay ngược lại

Dòng 15: len C, 1 bính, 10X, len A 5X, 1^, 20:24:28X, 1^, 19:23:27X, 1^, len A 5X, len C 10X, quay ngược lại – 72:80:88 mũi

Dòng 16: len C, 1 bínhm 9X, len A 54:62:70X, len C 9X, quay ngược lại

Dòng 17: len C, 1 bính, 8X, len A 56:64:72X, len C 8X, quay ngược lại

Dòng 18: len C, 1 bính, 7X, len A 7X, 1^, 19:23:27X, 1^, 19:23:27X, 1^, len A 7X, len C 7X, quay ngược lại – 69:77:85 mũi

Dòng 19 và 20: len C, 1 bính, 6X, len A 57:65:73X, len C 6X, quay ngược lại

Dòng 21: len C 1 bính, 6X, len A 7X, 1^, 19:23:27X, 1^, 18:22:26X, 1^, 7X, len C 6X, quay ngược lại – 66:74:82 mũi

Dòng 22 và 23: len C, 1 bính, 5X, len A 56: 64:72X, len C 5X, quay ngược lại

Dòng 24 và 25: len C, 1 bính, 4X, len A 58:66:74X, len C 4X, quay ngược lại

SIZE 0-3 THÁNG

Không cắt len, tiếp tục sang phần “CHIA THÂN TRƯỚC/THÂN SAU”

SIZE 3-6 THÁNG

Dòng 26: len C, 1 bínhm 4X, len A 9X, 1^, 21X, 1^, 21X, 1^, 9X, len C 4X, quay ngược lại – 71 mũi

Dòng 27-29: len C, 1 bính, 4X, len A 63X, len C 4X, quay ngược lại. Không cắt len, tiếp tục sang phần “CHIA THÂN TRƯỚC/THÂN SAU”

SIZE 6-12 THÁNG

Dòng 26: len C, 1 bính, 4X, len A 9X, 1^, 25X, 1^, 25X, 1^, 9X, len C 4X, quay ngược lại – 79 mũi

Dòng 27-31: len C, 1 bính, 4X, len A 71X, len C 4X, quay ngược lại. Không cắt len, tiếp tục sang phần “CHIA THÂN TRƯỚC/THÂN SAU”

CHIA THÂN TRƯỚC/THÂN SAU

THÂN TRƯỚC PHẢI

Mặt phải:

Dòng 1: len C, 1 bính, 3X, len A 13:15:17X, đánh dấu mũi tiếp theo (bằng cái đánh

dấu len), quay ngược lại, để chừa lại các mũi còn lại không móc – 16:18:20 mũi

Dòng 2: len A, 1 bính, 13:15:17X, len C 3X, quay ngược lại

Dòng 3: Len A, 1 bính, 16:18:20X, quay ngược lại

Dòng 4: len A, 1 bính, 16:18:20X, quay ngược lại

Lặp lại thêm 6:10:12 lần dòng 4

CHIẾT CỔ

Dòng 1: 5 mũi trượt, 11:13:15X, quay ngược lại

Dòng 2: 1 bính, 9:10:12X, 1 mũi trượt, quay ngược lại

Dòng 3: Bỏ qua mũi trượt ở dòng trên, 9:10:12X, quay ngược lại

Dòng 4: 1 bính, 7:9:11X, 1 mũi trượt, quay ngược lại

Dòng 5: 1 bính, 7:9:11X

SIZE 6-12 THÁNG

Lặp lại dòng cuối 2 lần nữa

TẤT CẢ SIZE

Mặt phải, nối len A ở mũi đã được đánh dấu bằng cái đánh dấu ở phần trước:

THÂN SAU

Dòng 1: 1 bính, 34:35:39X, đánh dấu mũi tiếp theo, quay ngược lại, để các mũi còn lại không móc

Dòng 2: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Lặp lại dòng 2 thêm 13:17:21 lần nữa, cắt len

THÂN TRƯỚC TRÁI

Mặt phải, lấy len A nối vào mũi đã được dánh dấu:

Dòng 1: len A, 1 bính, 13:15:17X, len C 3X, quay ngược lại – 16:18:20 mũi

Dòng 2: len C, 1 bính, 3X, len A 13:15:17X, quay ngược lại

Dòng 3: len A 14:16:18X, len C 2X, quay ngược lại

Dòng 4: len A 16:18:20X, quay ngược lại

Lặp lại dòng 4 thêm 6:10:12 lần nữa

CHIẾT CỔ

Dòng 1: len A 1 bính, 11:13:15X, 1 mũi trượt, quay ngược lại, để lại 4 mũi không móc

Dòng 2: bỏ qua mũi trượt ở dòng trước, 11:13:15X, quay ngược lại

Dòng 3: 1 bính, 9:11:13X, 1 mũi trượt, quay ngược lại

Dòng 4: Bỏ qua mũi trượt, 9:11:13X, quay ngược lại

Dòng 5: 1 bính, 7:9:11X, 1 mũi trượt

SIZE 6-12 THÁNG

Lặp lại Dòng cuối thêm 2 lần

Mặt phải, lấy kim khâu len khâu phần vai lại với nhau

Len A, nối len bằng 1 mũi trượt với phần THÂN TRƯỚC PHẢI ở phần chiết cổ, 1 bính, X ở 5 mũi trượt, 6:7:9X từ Cổ, 18:20:22X từ Thân sau, 6:7:9X từ Thân trước, 5 mũi trượt – 40:44:50 mũi

Dòng 1: 1 bính, 10:12:15X, 1V, *6X, 1V* 3 lần, 8:10:13X, quay ngược lại – 44:48:54 mũi

Dòng 2: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Dòng 3: 1 bính, 10:12:15X, 1V, *7X, 1V* 3 lần, 9:11:14X, quay ngược lại – 48:52:58 mũi

Dòng 4: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Lặp lại dòng cuối thêm 19:23:27 lần

Cắt len.

CHIA PHẦN MŨ

Mặt phải, nối len đến mũi thứ 17:18:20 bằng 1 mũi trượt, 1 bính, 16:18:20X, quay ngược lại, chừa các mũi còn lại không móc.

Dòng 1: 1 bĩnh, X cho đến hết, quay ngược lại

Lặp lại dòng cuối thêm 14:16:20 lần

Cắt len, nối phần mũ lại với nhau.

ỐNG TAY (X2)

Len B, lấy 22:24:26 bính, X ở mũi bính thứ 2 kể từ kim móc, X cho đến hết, quay ngược lại – 21:23:25 mũi

Dòng 1 và 2: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Dòng 3: len A, 1 bính, 4X, len B, 1X, 1V, 1X, len A 7:9:11X, len B 1X, 1V, 1X, len A 4X, quay ngược lại – 23:25:27 mũi.

Dòng 4: len A 5X< len B 2X, len A 9:11:13X, len B 2X, len A 5X, quay ngược lại

Dòng 5: len A 23:25:27X, quay ngược lại

Tiếp tục chỉ dùng len A:

Dòng 6 và 7: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Dòng 8: 1 bính, 1V, 10:12:13X, 1V, 10:10:11X, 1V, quay ngược lại – 26:28:30 mũi

Dòng 9-12: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại.

Dòng 13: 1 bính, 1V, 11:13:14X, 1V, 1X cho đến mũi cuối cùng, 1V vào mũi cuối, quay ngược lại – 29:31:33 mũi

Dòng 14-17: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Dòng 18: 1 bính, 1V, 11:13:14X, 1V, X cho đến mũi cuối, 1V vào mũi cuối, quay ngược lại – 32:34:36 mũi

Dòng 19: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Lặp lại dòng cuối thêm 1:7:15 lần

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để khâu sau.

TAI (X2)

Len B, lấy 6 bính, X ở mũi thứ 2 kể từ kim móc, 1X, 5X vào mũi tiếp theo, 2X, quay ngược lại – 9 mũi

Dòng 1: 1 bính, 1V, 3X, 3X vào mũi tiếp theo, 3X, 1V – 13 mũi

Dòng 2 và 3: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại.

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để khâu sau.

Len B, lấy 7 bính, X từ mũi bính thứ 2 kể từ kim móc, X cho đến hết , quay ngược lại – 6 mũi

Dòng 1: 1 bính, X cho đến hết, quay ngược lại

Lặp lại Dòng cuối thêm 11 lần. Cắt len

NỐI CÁC PHẦN

Dùng kim khâu len nối các phần Mũ, Tai theo như hình.

Khâu phần ống tay lại. Lấy séc kéo/khóa kéo khâu lại ở đường giữa (hoặc có thể dùng cúc bấm).

Giấu các đoạn len thừa.

Chúc các bạn thành công :)!

Processed with MOLDIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s