TRÁI TIM NAM NỮ

TRÁI TIM NAM NỮ

screen-shot-2018-02-02-at-2-32-11-pm.png

Nguyên liệu:

Kim móc 2mm/2.5mm

Len YarnArt Jeans

Màu đỏ: 51

Màu trắng: 01

Màu hồng: 36

Màu đen: 53

Màu vàng: 35

Màu xanh: 33

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

Ch: Mũi bính

T: mũi nửa kép

F: Mũi kép đơn

E: Mũi kép đôi

TRÁI TIM

NỬA 1

Bắt đầu với màu đỏ

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30

6-9. 30X = 30X

Cắt len, chừa 1 đoạn để nối.

Screen Shot 2018-02-01 at 5.12.31 PM.png

NỬA 2

Bắt đầu với màu đỏ

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42

8-13. 42X = 42X
Tiếp tục móc nối với nửa 1

 1. 36X (nửa 2), 24X (nửa 1) = 60
 2. 60X = 60

Sử dụng đoạn len còn thừa ở nửa 1 để khâu những chỗ còn hở (hình dưới)

 1. 2X, 1^, 28X, 1^, 4X, 1^, 16X, 1^, 2X (56)
 2. 1X, 1^, 28X, 1^, 2X, 1^, 16X, 1^, X (52)
 3. 1X, 1^, 26X, 1^, 2X, 1^, 14X, 1^, X (48)
 4. 1X, 1^, 24X, 1^, 2X, 1^, 12X, 1^, X (44)
 5. 1X, 1^, 22X, 1^, 2X, 1^, 10X, 1^, X (40)
 6. 1X, 1^, 20X, 1^, 2X, 1^, 8X, 1^, X (36)
 7. 36X = 36, bắt đầu nhồi bông
 8. (10X, 1^)*3 = 33
 9. 33X = 33
 10. (9X, 1^)*3 = 30
 11. 30X = 30
 12. (3X, 1^)*6 = 24
 13. 24X = 24
 14. (2X, 1^)*6 = 18
 15. 18X = 18
 16. (1X, 1^)*6 = 12
 17. 12X = 12
 18. 6^ = 6

Cắt len, nhồi bông

MẶT (X2)

Bắt đầu với màu trắng

Bắt 10 bính (móc cả 2 bên của 10 bính này)

 1. bắt đầu từ mũi bính thứ 2 từ kim móc, 8X, 3X vào mũi cuối (để tăng thêm 2 mũi). Tiếp tục móc vào bên kia của dải bính, 7X, 1V = 20
 2. (1V, 7X, 1V, X)*2 = 24
 3. 1X, 1V, 8X, 1V, 2X, 1V, 8X, 1V, 1X = 28
 4. 2X, 1V, 8X, 1V, 4X, 1V, 8X, 1V, 2X = 32
 5. 2X, 1V, 10X, 1V, 4X, 1V, 10X, 1V, 2X = 36

Cắt len, chừa 1 đoạn tí nối.

Dùng len màu xanh

MR, (3X, 4F, 3X), tất cả ( ) đều móc vào vòng tròn ma thuật nhé. Chừa 1 đoạn len dài, quấn vào giữa để tạo thành nơ

Screen Shot 2018-02-02 at 2.12.16 PM.png 

 

Dùng len màu đen

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. 18X nhưng chỉ móc vào chân trước, bình thường chúng ta móc vào 2 chân (nếu muốn mũ cong lên được thì chỉ móc vào 1 chân) = 18

5-6. 18X = 18

Chuyển sang màu trắng

 1. 18X nhưng chỉ móc vào chân trước = 18
 2. 18X = 18

Chuyển sang màu đen

 1. 18X nhưng chỉ móc vào chân trước = 18
 2. (1T, 2T cùng 1 chân để tăng mũi)*9 = 27

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau.

MÁ (X4)

Dùng màu hồng

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12, cắt len, chừa 1 đoạn để nối sau.

HOA (X5)

Màu xanh lá: 2 hoa

Màu vàng: 2 hoa

Màu xanh dương: 1 hoa

 1. MR, 5X = 5
 2. (1 mũi trượt, 1X, 3T, 1X, 1 mũi trượt)*5

RÁP TRÁI TIM NỮ

 1. Khâu mặt vào trái tim
 2. Khâu má vào mặt
 3. Thêu mắt, mồm
 4. Khâu hoa vào trái tim

Screen Shot 2018-02-02 at 2.26.41 PM

RÁP TRÁI TIM NAM

 1. Khâu mặt vào trái tim
 2. Khâu má vào mặt
 3. Thêu mắt, mồm
 4. Cho 1 ít bông vào mũ, khâu vào trái tim
 5. Khâu hoa vào mũ
 6. Khâu Nơ vào trái tim

Screen Shot 2018-02-02 at 2.26.50 PM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s